Duyuru Arşiv
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : Kocaeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığı’nın 06.02.2019 tarih ve
64940297-050.01.04-E.449590 sayılı yazısı
İlçemiz Karşıyaka Mevkii, Sahil Mahallesi’nde, G23C04D2C Uygulama İmar Planı paftası
kapsamında; 103 ada 9 parsel ile, 104 ada 6,7,8 parsel no.lu taşınmazları kapsayan, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.08.2018 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar
Planı değişikliğine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2019 tarih ve 83 sayılı kararı, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2019 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanarak Belediyemize gönderilen bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin, 3194 s. İmar Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden 20.03.2019 çarşamba tarihinden
itibaren 1 ay süre ile belediyemiz resmi internet sitesi “duyurular” bölümünde ilan edilmesi, ilan
edildiğine dair tutanakların birer suretinin Müdürlüğümüze gönderilmesi hususlarında,

Gereğini arz ederim.


Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım