Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı-Sema Arat
Sağlık İşleri Müdürlüğü
 

Sağlık İşleri Müdürlüğü

 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2

Bu yönetmelik Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık

MADDE 4

Sağlık İşleri Müdürlüğü, görev alanına giren iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar.

Tanımlar

MADDE 5

Bu yönetmelikte geçen

 1. Belediye: Başiskele Belediyesi’ni,
 2. Başkanlık Makamı: Başiskele Belediye Başkanlığı Makamı’nı,
 3. Başkan: Başiskele Belediye Başkanı’nı,
 4. Başkan Yardımcısı: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı’nı,
 5. Meclis: Başiskele Belediye Meclisi’ni,
 6. Encümen: Başiskele Belediye Encümeni’ni,
 7. Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü,
 8. Müdür: Sağlık İşleri Müdürü’nü,
 9. Birim: Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Sağlık İşleri Birimi’ni,
 10. Birim Sorumlusu: Sağlık İşleri Biriminin Sorumlusu’nu,
 11. Personel: Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,
 12. Yönetmelik: Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 6

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48.maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisinin 03/06/2009 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7

 1. Müdür
 2. Sağlık Hizmetleri Birimi
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

 

Personel Yapısı

MADDE 8

 1. Müdür
 2. Birim Sorumlusu
 3. Memur
 4. İşçi
 5. Sözleşmeli Personel
 6. Yasal hükümlere göre istihdam edilen diğer personel

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9

 1. Poliklinik hizmetlerini gerçekleştirmek.
 2. Psikolojik danışmanlık hizmetini gerçekleştirmek.
 3. Hemşirelik hizmetini gerçekleştirmek.
 4. Diyetisyenlik hizmetini gerçekleştirmek.
 5. Yürütülen hizmetleri raporlamak.
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarına katılım sağlamak.
 7. Yardım komisyonu toplantılarına katılım sağlamak.
 8. Sağlık hizmetleri ve İş Sağlığı Güvenliği süreçlerini yürütmek.
 9. Sağlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 10.  Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleriyle yürürlükteki ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanı’na ve yetkili başkan yardımcısına karşı sorumludur.

 

Sağlık Hizmetleri Biriminin görevleri

MADDE 10 

 1. Poliklinik hizmetlerini gerçekleştirmek.
 2. Psikolojik danışmanlık hizmetini gerçekleştirmek.
 3. Hemşirelik hizmetini gerçekleştirmek.
 4. Diyetisyenlik hizmetini gerçekleştirmek.
 5. Yürütülen hizmetleri raporlamak.
 6. Yardım komisyonu toplantılarına katılım sağlamak.
 7. Sağlık hizmetleri süreçlerini yürütmek.

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin görevleri

MADDE 11

 1. İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 2. Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak.
 3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak.
 4. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda çalışma ortamının gözetimini yapmak.
 5. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacıyla diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12

 1. Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapmak.
 2. Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 3. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 4. Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol etmek.
 5. Müdürlüğün harcama yetkilisi olup Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.
 6. İş Sağlığı Güvenliği ve Yardım komisyonu toplantılarına katılım sağlamak.
 7. Sağlık hizmetleri ve İş Sağlığı Güvenliğinin Süreçlerinin süreç sahipliğini yapmak.
 8. Sağlık hizmetleri yürütülürken diğer kamu kurumları ve sağlık kurumları ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 10. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 

 1. Sağlık İşleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlamak.
 2. İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerinin en ekonomik şekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesini sağlamak.
 3. Müdürlüğe ait dosya ve dokümanların saklanmasını ve demirbaş zimmetlerinin kontrolünü titizlikle sağlamak.
 4. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak.
 5. Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi, kan bağışı kampanyalarının organize edilmesi çalışmalarının ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
 6. Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak.
 7. Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

MADDE 14

1) İş güvenliği uzmanlarının görevleri

a) Rehberlik yapmak.

b) Risk değerlendirmesi yapamak.

c) Çalışma ortamı gözetimi yapmak.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt tutmak.

d) İlgili birimlerle işbirliği yapmak.

 

2) İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

a) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

b) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

c) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

 

3) İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

 

 1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

3)  İş  güvenliği   uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 15

 

1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3) Müdür, evrakları gereği için ilgili birim, servis veya personele tevdi eder. İşlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlerin, her ay hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon:

MADDE 16

1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün İmzası ile yürütülür.

2) Kurum dışı özel ve tüzel kişileri Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar, Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 17

1) Sağlık İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 1. Yürürlükteki Kanunlar ve İkincil Mevzuatlar,
 2. Belediye Başkanlığınca Yayımlanmış Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Prosedür vb. Diğer İç Mevzuatlar.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

            Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 18

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Yürürlük

MADDE 19

Bu yönetmelik, Başiskele Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Başiskele Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

           

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 20

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04/11/2009 tarih 47 Sayılı meclis kararı ile daha önce yürürlükte olan Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 21

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım