Kurumsal
Buradasınız :  Gezinti Bağlantılarını Atla
Belediye Başkanı
Başkan Yardımcısı- Şaban Bayram
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 

T.C.
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 -
Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını Başiskele Belediyesi kapsamında düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - 
Başiskele Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 2012/3 sayılı kararı ile kurulmuş olan Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - 
Bu yönetmelikte geçen:
a)Belediye: Başiskele Belediyesi' ni,
b)Başkanlık: Başiskele Belediye Başkanlığı' nı,
c)Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğü' nü,
ç)Müdür: Strateji Geliştirme Müdürü' nü,
d)Birim: Kalite, Ar-Ge ve Planlama ile İhale Birimi'ni
e)Birim Sorumlusu: Kalite, Ar-Ge ve Planlama ile İhale Birimlerinin Sorumlularını 
f)Personel: Müdür ve Birim Sorumlusu tanımı dışındaki birim çalışanlarını
g)Yönetmelik: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 4 - 
(1) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:
a)Müdür
b)Birim Sorumlusu
c)Personel
(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:
a) Müdür
b) Kalite Birimi
c) Ar-Ge ve Planlama Birimi
d) İhale Birimi 

Bağlılık
MADDE 5 -  Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 - 
a) Kurumsal verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla, ilgili birimlerle koordineli olarak projelerin uygulama noktasına getirilmesini sağlamak, bu noktadan sonra projeyi uygulayıcı birimlere devretmek ve uygulamayı takip edip performans ölçütlerine göre değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
b) Belediyenin birimleri arasında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla görev alanı ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
c) Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlarda kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.
d) Planlama:
? Belediyenin misyon, vizyon ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek.
? Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejik politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
? Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
? Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevini yürütmek. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanı strateji geliştirme müdürlüğü tarafından Belediyenin ilgili diğer birimlere göndermek.
? Birimler tarafından hazırlanan birim performans programlarından hareketle Belediye performans programını hazırlamak ve bu aşamada diğer birimlerin temsilcilerinin katılımı sağlamak.
? Belediyenin performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
e) İç Kontrol:
? İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
? İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
? Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
f) Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu:
? Belediyenin yatırım program teklifinin oluşturulmasında kullanılacak belge, cetvel ve gerekli dokümanı ilgili birimlere göndererek yatırım program teklifini hazırlamak.
? Uygulamaların yatırım programına uygunluğunu takip etmek
? Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak ve ilgili birim ve kurumlara göndermek.
? Yapılacak yatırımlara ilişkin Belediyenin alacağı teşvik, hibe ve kredi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
g) Proje Araştırma-Geliştirme, Değerlendirme ve Yönetme:
? Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet kalitesinin arttırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek.
? Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin artırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar yapmak.
? Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı alınabilecek tedbirler geliştirmek ve ilgili birimlere önermek.
? Personelin verimlilik ve performansının artırılması için gerekli araştırma çalışmalarını yapmak.
? Belediyenin kurum içi işleyişinin iyileştirilmesi için gerekli araştırma çalışmalarını yapmak.
? Başkanlıkça onaylanan kurumsal önceliklere uygun gerekli araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini belirlemek ve gerçekleştirilmek üzere ilgili birimlere iletmek.
? Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için zaman, personel, mali imkânlar ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak.
? Belediyenin hizmet verdiği alanlarda uygulamaya dönük projeler araştırmak.
? Başkanlıkça uygun görülen proje tekliflerini değerlendirmek ve ilgili süreçlerin başlatılmasını sağlamak
? İlçenin ve yaşayan insanların gelişimine yönelik projeler hazırlamak.
? Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile AB ve Dış mali fonlar, ulusal fonlar ile koordineli olarak projeler oluşturmak veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak.
h) Veri Analizi, İzleme, Ölçme ve Değerlendirme:
? Belediyenin kurumsal yapısı, işleyişi, hizmetleri, çalışanları hakkında bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
? Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
? Belediyenin ve hizmetlerin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
? Veri elde etme-analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak.
? İlçe ve belediye ile ilgili istatistikî kayıtları oluşturmak ve güncel vaziyette tutmak.
? Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek değerlendirmek.
? Müdürlükler tarafından hazırlanan Müdürlük faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
? Mali kaynakların verimliliğinin izlenmesi ve analizi yoluyla geliştirme sonuçları üretmek, ilgili birimlere bildirmek.
? İzleme Raporları ve Brifing Raporlarını düzenlemek, yayınlamak ve üst yöneticiye sunmak.
? Belediye genelinde entegre yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri Kalite / Çevre / İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Temsilcileri ile birlikte yürütmek.
? Entegre Yönetim sistemleri performansı konusunda Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında Kalite/Çevre/İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Temsilcileri ile birlikte gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak.
? Belediyenin ana süreç yapısını kurumun stratejileri ile uyumlu olacak şekilde oluşturulmasını sağlamak.
? Belediye stratejilerine uygun olarak süreç performans göstergelerinin belirlenmesi, hedef belirleme sistematiğine göre hedeflerinin belirlenmesini takip ve koordine etmek.
? Entegre Yönetim Sistemi için gerekli dokümantasyon yapısını Yönetim Temsilcileri ile birlikte tasarlamak, geliştirmek, sürekliliğini sağlamak, dağıtımını yapmak ve değişen şartlara göre güncelliğini korumak.
? Hizmet, süreç ve kalite sistemi ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğun oluşmasını önlemek için gerekli faaliyetleri başlatmak, takip etmek.
? Süreçlere ilişkin faaliyet ve sonuçlara yönelik istatistiki verileri oluşturarak üst yönetime ve ilgili bölümlere rapor hazırlanmasını sağlamak, gerektiğinde iyileştirici önlemler almak.
? Tüm müdürlüklerin kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak.
? Belediye genelinde Entegre Yönetim Sistemleri gereği ilgili Yönetim Temsilcileri ile beraber Kuruluş İçi Denetimlerin organizasyonunu ve gerçekleşmesini sağlamak.
? Ana süreç yapısına uygun organizasyon değişiklik önerilerini ilgili müdürlükler ile görüşerek üst yönetime sunmak.
? Süreçlere ait risklerin belirlenmesi için yöntem belirlemek. Belirlenen risklere ilişkin iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
? Müdürlüğün ve gerektiğinde Belediyenin diğer Müdürlüklerince yapılacak olan yatırımlara ilişkin ihale süreçlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca yönetmek.
? Müdürlüğün ve gerektiğinde Belediyenin diğer Müdürlüklerince 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu hükümlerine göre yapılması gereken ihalelere ilişkin süreçleri yönetmek.

Müdürlüğün Yetkisi
MADDE 7 - Strateji Geliştirme Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 8 -Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekte sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 9 -
(1) Müdürün Görevleri:
a) Strateji Geliştirme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
c) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin Disiplin amiridir.
ç) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
d) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
e) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
g)Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlar
h)Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar

(2) Müdürün Yetkileri:
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi. 
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 
c) Müdürlük ile ilgili kurum içi yazışmalarda 1.derece imza yetkisi. 
d) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi. 
e) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 
f) Müdürlük personelinin yasal izinleri ile ilgili düzenleme yapmak
g) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

(3) Strateji Geliştirme Müdürü Sorumlulukları:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10 -
1)Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.
2)İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar.
3)Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.
4)Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.
5)Birimine ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.
6)Madde 6' da belirtilen hususların yerine getirilmesi adına Müdürün gözetiminde gerekli çalışmaları yürütür.
7)Bu yönetmelikte belirlenen müdürlük görevlerinden kendisine tevdi edilenleri yerine getirmek.

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11 -
1)Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutar ve yazar.
2)Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum duyulan dosyaların arşiv çalışmasına iletilmesini sağlar.
3)Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.
4)Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve birim demirbaş listesini tutmak.
5)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
6)Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması
MADDE 12 - 
Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması
MADDE 13 - 
Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi
MADDE 14 -
Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 15 - 
1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar ilgili personeller tarafından toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.


Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 16 -
1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.
2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu
MADDE 17 -
Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına Belediyenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu
MADDE 18 -
1) Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Belediyenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.
2) Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle Belediye performans programını hazırlar. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına Belediyenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu
MADDE 19 -
1) Belediyelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından Belediyenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini haz ırlayarak Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak Belediyenin yatırım programı teklifi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
2) Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında mevzuat doğrultusunda hareket edilir.

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ile ilgili Koordinasyon
MADDE 20 -
Faaliyet raporları, mevzuat doğrultusunda hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak Belediye faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması ile ilgili koordinasyon
MADDE 21 -
Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak başkanlığa sunulur.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla ilgili işlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla ilgili Yapılacak İşlem
MADDE 22 -
1) Müdürlüğe gelen evrak önce Müdür tarafından ilgili personele havale edilir sonra kalem memurları tarafından kaydı yapılır. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 23 -
1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
4) Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.


YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 24 -
İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 25 -
Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 -
Bu yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanının verdiği yetkiyle Strateji Geliştirme Müdürü yürütür.

 
Site Yönetimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
K7 Yazılım